May 23, 2010

Lulusan Fakultas Kedokteran UI Tahun 1950-1975 (Bag.4)

Filed under: Uncategorized — rani @ 5:32 pm

Lulusan Fakultas Kedokteran UI 1970

1.Hadi Sudjono Sastrosoetomo;  2. Antonius Janus Dimpudus;  3. Lani Lestiani (Tjoe Fien Lan);  4. Lukman Sumadi (Lie Hin Goan);  5. Mochamad Soleh Natamihardja;  6. Sudarsono Hardjopradjogo;  7. Suprajitno Hardjopranjoto;  8. Anak Agung Gde Djelantik Narayana;  9. Bosman Pohan;  10. Cholid Badri;  11. Cyaus Halomoan Simandjuntak;  12. Erust J. Manuhutu;  13. Muljadi Achmad Sujudi;  14. Purbojo;  15. Soetarto Hadisumartono;  15. K.M. Sofjan Saleh;  16. Sosro Soetikno Kertopati;  17. Ny. Srikandi Umu Djafar Sani;  18. Zaini Zet;  19. Munandar Martawardaja;  20. Umar Wahid;  21. Agus Sjarif;  22. Aris Halim;  23. Endang Harjanti Gani;  24. Burhanudin Muslihun;  25. Gunawarman Basuki;  26. Hendra Gunarto;  27. Hentyanto;  28. Ima Hidayat;  29. Muhamad Istikmal Hardjosoeprapto;  30. Nancy Marfa Mochally.  31. Olly Setyadiningrat;  32. Oerip Setiono Slamet Iman Santoso;  33. Pamor Soeko Setiono;  34. Sugana Nataprawira;  35. Sugiarto Endon;  36. Sunatrio S. Sosrohardjono;  37. Tjetje Rijadi Idi Sondjaja;  38. Wiradi Mangkuwinoto;  39.  Hasni Hasan Baasri;  40. Zulkarnain Sjair;  41. Moh. Usman Atmaprawira;  42. Prajogo;  43. Hendarto Supandji;  44. Kuswadji;  45. Sjauli S. Amin;  46. Jandi Rasjid Sulaeman-LieJan Kiet;  47. Chairul Irman Pasaribu;  48. Daagland  Tambunan;   49. Harman  Harun;  50. Irwan Sutisna;  50 Pantjita Hardjasasmita;  51. Riadi-Wirawan;   52. Rihna M. Nur Idris;  53. Soehardono Sokran;  54. Fuad Badjri;  55. Erwan Setiadi;  56. Subijanto;  57. Abdul Muchit;  58. Bachruddin Isnuhandojo;  59. Burhanuddin Jusuf;  60. Gouw Sin;  61. Hardi Yusa;  62. Hidajat;  63. Hilman Mahjudin;  64. Irhamsjah;  65. Julisam Murad;  66. Leshmana  Padmasutra;  67. Muhamad Amanulah;  68. Roestadi;  69. Setiawan;  70. Kartini Arumsari;  71. Abdul Hakim;  72. Julianti Kadarusman;  73.  Ardi Sukardi Oesman;  74.  Aslan Lasman;  75. Atje Muljadi Saputra;  76. Hasrul D. Biran;  77. Jojo Sulaksana; 78. Jusuf Roekman;  79. Kajanti Soekadi Hardjo Soeseno;  80. Lie Ying Hoa;  81. Moh. Asril Mochtar;  82. Ratu Rasjid Odang;  83. Suherni Erningpradja;  84.Adji Suntoro;  85. Asman Budi S Ranakusuma;  86. Biran Affandi;  87. Bustanuddin;  88. E.M. Dadi Soejoko;  89. Djauhari Wijayakusumah;  90. Elise Latuasan;  91. Fachri Hadjat;  92. Farid Anfasa Moeloek;  93. Gulardi Hanifa;  94. Gusti Rusepno S. Hassan;  95. Hadi Subroto Wirjokusumo;  96. Hamid Ustan;  97. Harris Hamdi;  98. Hermansjah;  99. Ibrahim Ahmadsjah;  100. Imral Chair;  101. Iramasmaty Masjhoer;  102. Irmalita;  103. Melani Witarsa;  104. Mirnawati M. Aroef;  105. Moh. Dawam Marse;  106. Muhamad Jusak;  107. Murnizal Dahlan;  108. Nandang Basar;  109. Nicodemus Marbun;  110. Niken Soerbandijah Parmanto;  111. Nurhajati Sjari;  112. Parwati Soekarno;  113. Paul Tirajoh;  114. Ny. Radijanti Anny S. Maria Istigno;  115. Raldianto Koestoer;  116. Ratna Swandajani A;  117. Rizar Rizeddin R;  117. Robert J.L. Hariman;  118. Siswandi Sudiono;  119. Sjarifah Farida;  120. Sjukri Sahab;  121. Soetarto;  122. Sofian;  123. Sri C. Th. Joedaningsih Moedjono;  124. Sri Suwando Mangunwidjojo;  125. Sukantini;  126. Suwardi Maaroef Soekirno;  127. Swatriani Sutanto;  128. Taufik Abbas;  129. Tjahjanegara Winardi;  130. Tun Kurniasih;  131. Uut Uhudijah.

Lulusan Fakultas Kedokteran UI Tahun 1971

1.Hanafi Abbas;  2. Harjanto Kartokoesoemo;  3. Hendra Latief Kasmara;  4. Hendro Sutjipto;  5. Jusnani Nasution;  6. Juswan Effendi;  7. Lukman Hakim;  8. Lumongga Barlina Simandjuntak;  9. Marcelinus St. Gunawan;  10. Mardjanis Said;  11. Marjadi Hardja Sudarma;  12. Marwan;  13. Moh. Ali Affandi;  14. Paruhum Ulitua Siregar;  15. Adnan S. Wiharta;  16. Dangsina Moeloek;  17. Kahar Kusumawidjaja;  18. Dartosatoto;  19. Djamilah;  20. Djauhari Indraatmadja;  21. Kosasih Manaf;  22. Kuntjoro;  23. Marsilam Simandjutak;  24. Mochamad Martoprawiro;  25. Noorleila Harefa;  26. Oetomo Oesman;  27. Rudolf Muntu Satahusada;  28. Sutomo;  29. Thasman Taim;  30. Walujo Susanto Soediardjo;  31. Gayatri Suryaningsih;  32. Darnila Rani;  33. Jemfy Zubir;  34. Nukman H. Moeloek;  35. Sri Rochani;  36. Sukarman;  37. Susilowati;  38. R. Koernaso Poerwo;  39. Agus Santoso Lubis;  40. Fuaddy Jatim;  41. Ihsan Oetama;  42. Albert Lembong;  43. Aleida Jusuf;  44. Chandra Suharto Mangkusudjono;  45. Endang Sudarman;  46. Faizal Iljas;  47. Faizal Dawi;  48. Heimer Puar Sjahnawi;  49. Husein Sastrawiredja;  50. Muhamad Torisz;  51. Noerrama Trimoerti;  52. Sumiati Sumarko.Ny. Srijanta;  53. Surja Setyaadmadja;  54. Taufan Gunawan;  55. Irwan Bachtiar;  56.  Mansjurman Zubir;  57. Moch Kudori;  58. Robby L.W. Undap;  59. Sudarminto;  60.Wilmar Musram:  60. Abdul Muis Basjuni;  61. A.Rachman Wahab;  62. Achmad Antono;  63. Darlan Darwis;  64. Joon Idrus;  65. Lasma Rochani Pohan;  66. Melita Sabaloeddin;  67. Mohammad Sarengat;  68. Mpu Kanoko Sastrosuwignyo;  69. Nelly Tina Widjaja;  70. Rio Sofwanhadi:  71. Rosdiman Ganto Soearo;  72. Siti Ambarwati;  73. Sjamri Puar Sjahnawi;  74. Sjahrir Noer;  75.  Abizar Hasan;  76.  Amir Sjarifuddin Lubis;  77. Dewi Padi Astuti;  78. Fauzul Jusral Noerbar;  79. Maartin Reinhard Teterissa;  80. Mohd. Sajidi Hadipoetro;  81.  Musfari Harun;  82. Retno Indradi;  83.  R. Rustaman Sastraatmadja;  84. Soedarsono Darmadi;  85. Sri Sudarjatmi Widodo Talogo;  86. Surjadjaja Chandra;  87. Tresiaty;  88. Zulkifli Junus;  89. Widyapati Widiarto  Mangunkoesoemo;  90. Amsar Soear;  91. Aswin Abdul Madjid;  92. Fadlan Mualif;  93. Josef Saiman;  94. Kasijanto;  95. Naek Edward Pandjaitan;  96. Oemar Sidik M. Soerjomidjojo;  97. Rosneini Adnan;  98. Sampoerno;  99. Sarsanto Wibisono;  100. Zulkifli Said Amu;  101. Abdul Mun’in;  102. Achmad Hardiman;  103. Achmad Suwanda;  104. Adi Asmono;  105. Andry  Tangkilisan;  106. Azwar Boer;  107. Bedjo;  108. Bernandus Philippi;  109. Benjamin  Julianto Tanuwihardja;  110. Damajanti Rahaju Iman Soepono;  111. Dedeh  Rosida;  112. Dudung Abdullatief.  113. Elita Marcedia;  114. Endang Sri Murtiningsih Basuki;  115. Endang Muhardin;  116. Enggar Sulistiowati;  117. Eufrasia Shita Prahara;  118. Ganesja Moelia;  119. Gauthami;  120. Hario Tilarso Jahja;  121. Hediati Budiningsih Santoso;  122. Hendra Utama;  123. Husniah  Rubiana Thamrin;  124. Ichramsjah Azin Rachman;  125. Indrawarman;  126.  Julius B. Surjawidjaja Lesmana;  127. Krisnamurti;  128;  128. Teuku Mansur Puteh;  129. Maria Evy Tjandramurti;  130. Memet Rachmat Nataprawira;  131. Mintarsih Lestiani;  132. Mismasdi Mihadi;  133. Muchlis Ramli;  134. Nurman Heliarto;  135. Nizwar  Said;  136. Nurdin;  136. Olly Julianti Murni;  137. Ramli nazar;  138. Rasjidin Sjah;  139. Rianto Hadi;  140. Rochani;  141. Sarwono Waspadji Widjojobroto;  142. Saukani Gumay;  143. Sidhi;  144. Sajarifuddin;  145. Sjahruddin Muhajan;  146. Sjamsudin Abdullah;  147. Sofiarti;  148. Soleh Nugraha;  149. S.M. Sugianto Indradjaja;  150. Suarman Abidin;  151. Surachman;  152. Sutinah;  153. Tetty Ermin Setiati Gaman Ardikusumah;  154. Timotius Hardjo Lugito;  155. Togas Tulandi;  156. Trijatmo Rachim Hadi;  157. Trisna Murti;  158. Wahjudiati;  159. Wilda B. Rusli;  160. Zarni;  161. Zuljasri;  162. Zubairi;  163. Widyastuti; 164. Syahrul Sjamsjudin.

Lulusan Fakultas Kedokteran UI Tahun 1972

1 Widodo;  2. Achmad Sujudi;  3. Agus Sutjipto;  4. Azizah;  5. R. Budianto Barnas;  6. R. Didi Surjadi;  7. Gatot Chandra Sasmita;  8. Ida Riani Wangsapoetra;  9. Managa Sinaga;  10. Mariati Suny;  11. Mochamad Effendi Nazar;  12. Mochamad Ridwan;  13. Mochamad Sabaroellah;  14. Muhamad Ridwan;  15. Nutty Julinda Nizar;  16. Palty Radja Siregar;  17. Panahatan S.Napitupulu;  18. Pandu Setiawan;  19. Philipus Suarganda Sutojo;  20. Prijambodo Miloeredjo;  21. Rudy Lie Oen Ho;  22. Sofni Idris;  23. Sudigdo Sastroasmoro;  24. Titus Nenobais;  25. Walujo Turatmo;  26. Yuliawiratman; 27. Sidartawan Soegondho;  28. Wendy Anwar;  29. Arwin Ali Purbaja. A;  30. Damayanti;  31. Idjas Intan Tamba;  32. Janti Silaen;  33. Kasono Judonegoro;  34. Mandarsita;  35. Robidin Anggadihardja;  36. Rosita S. Noer;  37. Sri Durjati Soerjodibroto;  38. Sri Sudarmilah;  39. Swasti;  40. Tati Tirtahadi;  41. Abdul Aziz;  42. Untung Sidhi Pratomo;  43. Usman Chatib Warsa;  44. Zafiral Azdi Albar;  45. Henky Sembalangi;  46. Sri Rezeki Riniastuti;  47. Emma Salamah Jacob;  48. Marwah Abdullah;  49. Amir Sjarifuddin Madjid;  50. Eddy Prajitno;  51. Lucia Y. Shinta;  52. Nanang Achadiat;  53. Sjahrir Anwar;  54. Fx. Sudyanto;  55. Untung Sudomo;  56. Widjajanti Kromodimoeljo;  57. Philipse M.H. Sinaga;  58. Dahlia Darjo Abdulgani;  59. Joesrafli Joenoerhan;  60. Lukas Sudirga;  61. Rachmadi Djoko Suwifnjo;  62. Rachmad Mursalim;  63. Ratna Herawati;  64. Ratna Pertiwi Tamsari;  65. Sri Adiarti;  66. Achmad Fadyl;  67. Endang Sulistyo S. Ch;  68. Muljana Sastranegara;  69. Moch Amir Thayeb;  70. Nana Supriana;  70. Retno Adi Sukaohandari;  71. Sri Wahjudiati Koentoro;  72. Amir Husein Anwar;  73. Azairul Bustami;  74. Bing Koesnan;  75. Damijanti Rooseno Amadin;  76. Darman Sjahminan;  77. Farida;  78. Farid Budiman;  79. Iskak Djoko Sujono;  80. Kusmeinani;  81. Kwee Sian Ing;  82. Pristiwadji Siswosumanto;  83. Supranoto Gunarso;  84. Chandra Kusuma Santosa;  85. Djihad Widodo Rahardjo;  86. Hartati Alamsyah;  87. Irvan Satyawan-Jap Goan Lee;  88. Mohamad Isa;  89. Pamudji Santosa;  90. Richard Lolong Wulung;  91. Soedarwono;  92. Waris Abdul Ghaib;  93. Ermanu Basuki;  94. Farida Nur;  95. Hariadi Darmawan;  96. J. Siman Lawunegoro;  97. Pudjiarto Margono;  98. Richard Paul;  99. Soedjiono;  100. A.J. Soendaroe Prawito;  101. Abdulbar Hamid;  102. Adiwarty Djalil;  103. Andang Hamiarsa Joesoef;  104. Anhari Achadi;  105. Arjanto Suwondo;  106. Azrul Azwar;  107. R. Bambang Wiratno;  108. Djoko Widodo;  109. Dwiarti Soebarkat;  110.  Emmy Sudarmi Sjamsoe;  111. Endang Susalit;  112. Harry Isbagio;  113. Hendarwanto;  114. Henry Naland;  115. T.P. Herdiman;  116. Himawan Sasongko;  117. Imelda Emilia Dharma;  118. Indrawati Gunawan;  119. Jurifda Saidi;  120. Machjar;  121. Nora Christina Hutadjulu;  122. Nulyani Pudjiastuti;  123. Nuzuar Jacob;  124. Paulus Lody Setiawan;  125. Pridady;  126. Rabindranath S. Udayana;  127. Rachmadi Purwana;  128. Rianto Setiabudy;  129. Robert Surjana Hilman;  130. Sambudi Mondrowinduro;  131. Setyawati Budiningsih;  132. Sjachriar Achmad;  133. Siti Farida I. Thajeb;  134. Sri Adiasih;  135. Sri Astuti Soedarso;  136. Sri Rahayuningsih;  137. Sudinarjati;  138. Soegiharto;  139. Susilowardhani Padmaseputra;  140. Thomas Tabalujan;  141. Titi I. Sukijati;  142. Toto Hermanto;  143. Widarjati Soemarno;  144. Ade Setiadi Djuwari;  145. Amir Setiati Sjarif;  146. Martono Pryatman;  147. Mianela Rachman;  148. Ishak Jusuf; 149. Mohamad Sutomo;  150. Ruhul Aflah;  151. Sewandono;  152. Wiguno Prodjosudjadi; 153. Hasan Arifin.

 

 

Lulusan Fakultas Kedokteran UI Tahun 1973

1 Abdul Karim  2. Achmad Saleh  3. Adi Teruna Effendi  4. Albert Mangindari  5. Djajusman Jahjadinata  6. Firman Boer  7. Hassan Mustafa  8. Hedy Handoko  9. Indrijono Tantoro  10. Kustiadi Kusasih  11. Mandarwati  12. Naazif Sjahbudin  13. Ratnaningsih  14. Samri Na Umar  15. Sjahridar Said  16. Sriati Titi Lestari  17. Sri Damajanti Harahap  18. Sudarto  19. Sudjoko Kuswadji  20. Sukandar Tulus  21. Suparmanto  22, Suranto  23. Toto Hidajat S  24. Usman Djalal  25. Zulkifli Isja  26. Ali Umar Achmat  27. Amel Anton  28. Bambang Herman  29. Erwin Siregar  30. Evie Tilaar maria  31. Helmi  32. Heri Subagyo Suwarno  33. Indra Susanto  34. Margaretha Winarti  35. Mustafa Ardi  36. F. Sardi Satyawirawan  37. Shinta Dewi  38. Sudjoko Prajitno Tedjowinoto  39. Tarmizi Hakim  40. Tatjana Laila Meriam  41. Trisna Murni  42. Ukes Kasmarawati  43. Wahjudi Sahadi  44. Budi Astuti Sjamsirin  45. Nana Sunarja  46. R. Soedartanto  47. Rumita  48. Agus Suprapto  49. Andi Rizal Jenie  50. Dewi Rubini  51. Djajadilaga  52.Djajalelana  53. Djoko Pramono  54. Djoko Rahardjo Kromodiprodjo  55. Erna Wilis  56. Fachtiati Oesman  57. Firdaoes Saleh  58. Herwandar Sastrasupena  59. Idral Darwis  60. Rd. Ishak Galih  61. Kemala Purnama Waty  62. Moeliadi  63. Muzakkie  64. Osmina Chairani  65. Philipus Messah  66.  Pranoto  Setyono Setyamurti  67. Ratna Surya Widya  68. Retno Hadiati  69. Rudy Malihono Adisasmito  70. Santyowibowo  71. Sri Hartoeti  72. Sri Sumarti  73. Sri Utami  74. Subagjo  75. Suhatta  76. Suiliani Sutiono  77. Irsal Yan  78. Surjanto Hartono  79. Susworo  80. Titi Sekarindah  81. Djaja Budiman  82. Djoko Sudibjo  83. Inneke Iskandar  84. Izwan Saat  85. Michael Koentakoesoema  86. Muhamad b.Usman Jahja  87. Nas Darisan  88. Poltak A.S.H. Panggabean  89. Achmad Chairi  90. Azwin Saat  91. Budi Boedaja A. Mertadjaja  92. Edi Pramono  93. Giri Muljono  94. Moeslim Danny Simabur  95. Muljati Arief  96. Quratul’aini Ch. Biran  96. Rachmat Nikmat Tjaja  97. Rahajuningsih Dharma  98. Satoto Kusasi  99. Shopia Kiensih P. Soerodjotanojo  100. Tjepi Firmantoro Aloewie  101. Widjajanto  102. Iman Effendi Yahma Siregar  103. Zainal Azhar  104. Ali Alhabsji  105. Arief Oerip  106. Budiarti Wirasmani  107. Chaidir Azma  108. Djoharnas Soetedja  109. Djoko Suharno  110. Djoko Waspodo  111. Edi Anggoro  112. Etty Sri Setiahati  113. Fauziah  114. Fuad Nawawi  115. Resna  116.  Hanafiah Hoesain  117. Hatta Basir  118. Humarwati Sri Hartati  119. Kusdiantomo  120. Leonardus Landy kaligis  121. Muchtar Jusuf  122. Mohammad Ruswan Rijagede  122. Peter Albert William  Pattinama  123. Petrus Silalahi  124. Pudji Hastuti  125. Sajekti Endang Tawangsaasi  126. Sribangun  127. Sudijanto Kamso  128. Sundari Setyaningsih  129. Susman Iskandar  130. Wasis Prajitno  131. Widjaja Frans  132. Wirjanto Surjodiputro  133. Zainal Bakri  134. Abdul Hadi Martakusuma  135.  Abrar Hasjim  136. Agus Sudiro Waspodo  137. Andi Tangendjaja  138. Augustine Saksono  139. R. Bambang Irawan  140. Bambang Sidharta  141. Bambang Sutrisma  142. Djoko Prajitno  143. Djuneidi Djusan  144. Dotti Indrasanto Soekarno  145. Entjeng Haidajat  146. Erijati  147. Erwina Harahap  148. Franciscus Putuhena  149. Gilbert Supartono S  150. Isnani Azizah Salim  151. Joedo Prihartono  152. Surjono Slamet Iman Santoso  153. Karno Suprapto  154. Lely Nurlely Djalinus  155. Mardiana Oemar  156.  Mashati Djamil  157. Mochamad Rauf Iskandar  158. Mochamad Sadikir  159. Moh. Wachju Hadisaputra  160. Murniati Muluk  161. Nida wannahari Nasution  162. Nila Djuwita Nizar  163. Parmono  164. Paulus Frans matulessy  165. Petrus Dermawan Tjahjadi  166. Razmi Carnady Zanir  167. Robert Reverger  168. Roestantie  169. Rom Haider Pangajoman  170. Rudy Hartono Taarea  171. Rusali Ibrahim  171. Rustam Tinoval  172. Siswanto  173. Siti Annisa Nuhonni  174. Siti Masmu’ah  175. Srimurdjiati Fikrie  176. Sugito Wonodirekso  177. Surjadi Soeparman  178. Tamin Suliman  179. Titi Lestari  180. Tony Sutono Hadimuljo  181. Umar Tariq Saleh  182. Unggul Budihusodo  183. Wahju Setiakusumah  184. Zulkifli Djanin.

Lulusan Fakultas Kedokteran UI Tahun 1974

1 Anwaruddin Gani  2. Bambang Sugeng  3. Bambang Sunarjuniarto  4. Barlian T.P. Siagian  5. Ike Mangasa Pandapotan Siregar  6. Kabul Martosiswojo  7. Lucia Maria Renitha A. Sugondho  8. Machjudin  9. Marulam Melchisedec Panggabean  10. Moh. Rojani Husein  11. Nani Dharmasetiawati  12. Rahardjo W irjokusumo  13. Rohadji  14. Rudi Nuriadi  15. Slamet Zainuddin  16. Soerjowinahjoe  17. Sugijanto Djoharman  18. Permanasari  19. Teuku zulkifli Jacoob  20. Zamril Daja  21. Zarfiel Tafal  22. Arnis Djamaan  23. Binawati Harjanta  24. Budiman  25. Daniel Makes  26. Djewaladi  27. Gondo Siswanto Gozali  28. Happy Djoko Muljono  29. Herman Tjipto  30. Hermawan Setiadi  31. Kusmarinah Soemadi Bramono  32. Luki Rukmini Parwoto  33. Maramis Ahmad Hisham  34. Mohamad Ansor  35.  Muhamad Naharuddin Jenie  36. Muljana Hasan  37. Prajna Paramita  38. Santoso Gunardi  39. Saraswati  40. Sri Indrati Adityani  41. Sri Wahjuni Retnaningsih  42. FX. Subagjo Partodihardjo  43. Wandaningsih  44. Abdul Latief  45. Atep Sumarjana Achmaddinardja  46. Aulia Sjawal  47. Bambang Sukamto  48. Bintarja Pradyasaputra  49. Dahlia Kusumaningsih Yoga S  50. Daisy Rumijati  51. Damanhuri  52. Djauhar  53. Eduardus Nugroho (E. Kwik Hoo Swan) 54. Hasballah  55. Hendro Soelaksono  56. Herlian Siangan Tanudjaja  57. Hidajat Gunawan  58. Jusni Ichsan  59. Lukito Soerjodibroto  60. Nanang Sukmana  61. Ny. Oemi Salamah W. Reksoprodjo  62. Pintordo Haluaon Hutagalung  63. Ny. Ratna Djuwita Halim  64. Rusdhy Hoesein E. Eidroes  65. Samodra Soeparman  66. Sosialisman  67.  Sunanto Roewijoko  68. Surjono Wibowo  69. Surono Soedardjo  70. Umar Fahmi Achmadi  71. Peter Hasan Hajanto Widianto  72. Purnomo Prawiro  73. Sujudi Soetjitro  64. Sutjipto  65. Adityawarman  66. Andarwendah  67. Azwir Hamid  68. Baharuddin  69. Budijanto Sutedjo  70. Dedy Soeratno  71. Janti Iljas  72. Nurlaily Sjamsudin  73. Luthfi Hamzah  74. Suhendra Kemandjaja  75. Tatang Surahman  76. Gunawam Jamin  77. Raden Gunawan Wiriadisastra  78. Jafisna Djamal  79. Sonny Moersasono  80. Saudy Noer  81. Swarna Tirtadjaja Souw Eng Soen  82. Bambang Murdoto  83. Galib Aziz  84. Hardy Sendjaja  85. F.X. Hartono Gunawan – Tan Bing Hong  86. Irawaty Fauzia  87. Izhar Muhammad Fihir  88. R.Lukman Soeminta  89. Thamrin Thaib  90. Yunanto Sam Un Bashor  91. Herman Simorangkir  92. Sorta Sudung Simorangkir  93. Abdul Hamid Harun  94.  Adnil Basha  95. Agus Kristanto 96. Agus Muljono  97. Aida Fathya Anwar  98. Alida Roswita  99. Alwin S.P. Simandjuntak  100. Ambril Nurdin  101.  Andreas Hidajat  102. Antonius Harjono  103. Arie Saminarto Soetopo  104. Aries Wiganda  105. Ariono Arianto Abdurachman  106. Arnold Bismar H. Simandjuntak  107. Asrori  108. Badrijah  109. Benny I. Sendjaja  110. Betsy Dorkas tutupoly  111. Budi Utomo  112. Celyanda Goeltom  113. Chaula Luthfiah Djamaloeddin  114. Dewi Chairani Gaizir  115. Djunaedi Tjakrawardaja  116. Dukut Respati Kastomo  117. Dwi Wahjono  118. Ernita  119. Faizah Nur Idris  120. Farida Indradjaja  121. Ferial Hadipoetro  122. F.X. Mustafa Widjaja  123. Gatot Soetono  124. Harjoto Kusnoputranto  125. Harun Ryanto  126. Helen Dwi Santoso  127. Hermia Moegni  128. Ilham Utama Marsis  129. Junizarman  130. Kardianto  131. Kunadi Tanzil  132. Maizul Anwar  133. Maman Suratman Wiriatmadja  134. Manoefris Kasim  135. Maria Dwikarja  136. Maria F. Listianingsih  137. Marjuni  138. Mohamad Badar  139. Mohamad Riduan Joesoef  140. Nylma Midin  141. Noverdy  142. Parlindungan Siregar  143. Pim Gonta  144. Redik Suroto  145. Retno Djuwita  146. Rusdi Maslim  147. Salim Shidharta  148. Sardja As  149. Siti Hariani  150. Sri Harmijanti  151. Sugianto  152. Suhardjono  153. Sulaksito  154. Sumanto  155. Surjadi Firmansjah  156. Susanto  157. Tan Mahatis  158. Toka Hideo Pangemanan  159. Tony Iman Tedjasulaksana  160. Utojo Wibowo  161. Untung Sutrisno  162. Victor Tambunan  163. Wasis Santoso  164. Winarno  165. Winarno Sarkawi  166. Yidaningrum Soeharsono  167. Elise V. Lilian  168. Junus Iskandar  169. Hario Untoro  170. Setiowati   171. Zulkifli Hakim.

Lulusan Fakultas Kedokteran UI  Tahun 1975

1  Agus Budiman Lubis  2. Amal Chalik Sjaaf  3. Azir azwien Jenie  4. Darjono  5. Dian Dhamajani  6. Gunawan Slamet  7. Hari Bagianto  8. I Made Wisnu  9. Jimmy Lumanau  10. Teuku Lukman Nul Hakim  11. Nasrin Kodim  12. Rachman Ibrahim  13. Rachmi  14. Ratna Djuwita Soedarpo  15. Ratnawati Latief   16. Rusdiharun  17. Sjamsul Bakri Athar  18. Sulasmi  Warsa  19. Surawan  20. Widodo  21. Wushadi El Ironie  22. Amna Mochtar  23. Ascobat Gani  24. R. Bagdjowaluyo Hardiwinangun  25. Bambang Irawan  26. Bambang Karsono  27. Bambang Wiro Prawito  28. Chandra Svaras  29. Daris Nu’man Masrur  30. Drupadi Harnopidjati  31. Deskian Kostermans  32. Eddy Surjanto  33. Farida Zubier  34. Ferman Sjahsatta  35. Halida Meiza  36. Hasan Shahab  37. Hatma Tunggul Manik Sukirna  38. I Made Djaja  39. Kus Sularso  40. Marsono  41. Muhamad Hidajat Ismail  42. M. Nasir  43. Roesmawi Rifin  44. Rohsiswatmo  45. Rudianti Prihastuti Soebekti  46. Salmy Dhalimi  47. Samjudo Soetopo  48. Sjafrizal  49. R. Sutrisna Radiwinata  50. Tigor Hutabarat  51. Wachju Hidyana Atmadja  52. Agus Rachmat  53. Baharoedin Ildrem  54. Bambang Krisdarmadji Hardono  55. Basuki Nugroho  56. Budi Indrawasih Wreksoatmodjo  57. Busje Judakusuma  58. Chammal Nadjir  59. Christiphorus Peter Soekarno  60. Djatnika Ismail  61. Hanafiah  62. Hendarto Sirjoso  63. M. Husni Thamrin  64. Johnny Jurian Arifin  65. Mustafa Akbar  66. Radiarty Djamaris  67. Sjafril Ramawi  68. Sjaiful Ichwansjah Biran  69. Sjukriman  70. R. Sulaksono Talkoeto  71. Sunarja  72. Titus Mabe Halomoan Simorangkir  73. Widya Pramudji  74. Ali Mohamad Shahab  75. Atang Ali Mahbub  76. Aspas Aslim  77. Bambang Sujoko  78. Bikrulmal  79. Farida Djafar  80. Hadipratomo  81. Iwan Sjamhuri Achmad  82. Jerlis Machudum  83. Monang Tampubolon  84. S. Nugroho Hadisumarto  85. Satrya Alam Pohan  86. Titi Fauzia Moertolo  87. Widajanto Soeratman  88. A. Budiman Rahardjo  89. Darwisjah D. Harahap  90. Herman Kaligis  91. Jekti Hartati  92. Junida Marzuki  93. Jusmiastuti  94. Moch Nizar  95. Purwantyastuti  96. Rusdi Ali Halid  97. Toha Mohaimin  98. Abdullah Nasir  99. Adi Sasongko  100. Aminah Noor  101. Aru Wisaksono Sudojo  102. Betsy kalianda  103. Betty Kalianda  104. Budhy Setyanto  105. Dharma Kumara Widya  106. Djamhari Zainuddin  107. Djoko Sekti Wibisono  108. Edith Kindangan  109. Eddy Saparwoko  110. Eko Widyanto Rusli  111. Farida Oesman  112. Handi Rohandi  113.  Hartati Latief  114. Hari Sabardi  115. Hudori Umar  116. Imam Susanto  117. Imansjah  118. Irawan Muchidin  119. Jenni Kim Dahliana  120. Jimmy Passat  121. Johan Harlan  122. Julius Hanafi  123. Julizir Moezahar  124. Kalimas Muda Harahap  125. Kemal Nazaruddin  126. Kemala Hajati  127. Krishnanda Widjajamukti  128. Kukung Kurnia  129. Maria Jani Hartono  130. Meliana Zailani  131. Pendi Tjahja Perdjaman  132. Ny.Popie Pramudji Winarno  133. Rainy Umbas  134. Sadewantoro Kusumadjaja  135. Sawitri Chaernaliza  136. Setyawan Adrianto  137. Sutjipto  138. Tubagus Djumhana Atmakusuma  139. Wahjuning Sediati  140. Abdul Azis Amir Huwel  141. Djoko Judojoko  142. Herlina pangkerego  143. I Made Pastika  144. Salma Hasjim  145. Sardikin Giriputra  146. Atjang Sukarja  147. Chairil Hamid  148. Dwi Juwono  149. Harini Hadinoto  150. A. Irwan Hadimulja  151. Nurchadidjah Busthami  152. Slamet Sujono  153. Toniman Koesoemawidjaja.    

 

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment